Basisprivacybeleid

DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS!

Voor Beiersdorf is niet alleen dezorg en bescherming van uw huid belangrijk. We hechten ook veel belang aande bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom respecteren we uw privacyen willen we dat u ons evenzeer kunt vertrouwen op het gebied van gegevensbeschermingals op het gebied van huidverzorging. Wij informeren u altijd op transparantewijze over waar we uw gegevens voor nodig hebben en of en hoe lang we dezebewaren. Daardoor kunt u zelf bepalen voor welke doeleinden we uw gegevensmogen gebruiken. Om de best mogelijke beveiliging te garanderen, wordt deinformatie altijd in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. Als u nietlanger wenst dat wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan (informeel) weten,bijvoorbeeld per e-mail.

1. Algemene informatie

Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website en de daarmee verband houdende diensten.

1.1. Verwerking van persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU wordt verstaan: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bv. diens naam, adres, e-mailadres, etc.

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 7 AVG is: SA Beiersdorf NV, 20 Square Marie Curie, 1070 Brussels, België.

Contactgegevens via e-mail: (website contact e-mail van het merk); of via het online contactformulier –ter attentie van de ‘functionaris voor de gegevensbescherming’.

1.3. Rechten van de betrokkene
Als de betrokkene op wie de gegevensverwerkingenbetrekking hebben, hebt u op grond van art. 15 en volgende van de AVG devolgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • recht op inzage;
  • recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens;
  • recht op de beperking van de gegevensverwerkingen;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
  • recht om bezwaar te maken.

Daarnaast hebt u het recht om een bezwaar in te dienen bij eentoezichthouder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.4. Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten
In geval van een wettelijke verplichting behouden wij ons het recht voorom informatie over u vrij te geven als we verplicht zijn deze te verstrekken aanbevoegde autoriteiten of wetshandhavingsinstanties.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden gebruikt,d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons niet anderszins van informatievoorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze serververzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan ute tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen.

We dragen de verzamelde gegevens over aan detoepasselijke interne afdelingen voor de verwerking daarvan en aan anderegelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externeserviceaanbieders, opdrachtnemers (bv. hosting, content beheersysteem) inovereenstemming met de beoogde doelen (voor het weergeven van de website en hetopzetten van de inhoud ervan).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub b AVG.

2.1. Cookies
Naast de bovengenoemde gegevens wordencookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt.Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat wordenopgeslagen om bepaalde informatie te bewaren. De volgende keer dat u onzewebsite bezoekt op hetzelfde apparaat, wordt de informatie die in de cookies isopgeslagen, vervolgens verzonden naar onze website ('cookie van de eerstepartij') of naar een andere website waartoe de cookie behoort ('cookie vanderden’).

Via de opgeslagen en geretourneerde informatieherkent de desbetreffende website dat u deze al hebt bezocht met de browser dieu op dat apparaat gebruikt. We gebruiken deze informatie om de website optimaalte kunnen ontwerpen en weergeven in overeenstemming met uw voorkeuren. In datopzicht wordt alleen de cookie zelf geïdentificeerd op uw apparaat. Bovendienworden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen na uw uitdrukkelijketoestemming of als het strikt noodzakelijk is om u in staat te stellen de aan uaangeboden diensten te gebruiken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies,waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

  • strikt noodzakelijke cookies (type A)
  • functionele en prestatiecookies (type B)
  • cookies waarbij toestemming vereist is (bv. marketing) (type C)

In dit privacybeleid vindt u meer informatie over de soorten cookies dieingesteld zijn en die worden gebruikt in de beschrijving van de tools die op onzewebsites zijn geïmplementeerd.

2.1.1. Strikt noodzakelijke cookies (type A)
Strikt noodzakelijke cookies garanderen de werking van functies zonderwelke u onze webpagina's niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies wordenuitsluitend door ons gebruikt en zijn daarom cookies van de eerste partij. Ditbetekent dat alle informatie opgeslagen in de cookies naar onze website zalworden teruggestuurd.

Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u alsgeregistreerde gebruiker altijd ingelogd blijft wanneer u toegang krijgt totverschillende subpagina's van onze website en dus uw logingegevens niet telkensopnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe pagina opent.

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op onze website is mogelijkzonder uw toestemming. Om deze reden kunnen strikt noodzakelijke cookies nietafzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. U kunt echter op elk momentcookies in uw browser deactiveren (zie hieronder).

Wettelijke grondslag art. 6  lid 1sub b AVG.

2.1.2. Functionele en prestatiecookies (type B)
Functionele cookies stellen onze website in staat om reeds verstrekteinformatie (zoals een geregistreerde naam of een taalkeuze) op te slaan en u opbasis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan tebieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen anonieme informatie, waardoorze uw activiteiten op andere websites niet kunnen volgen.

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites wordengebruikt om ze aantrekkelijker te maken en hun inhoud en functionaliteit teverbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke pagina'svan onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzondergeïnteresseerd zijn. In het bijzonder registreren we het aantal bezoeken aaneen pagina, het aantal bezochte pagina's, de tijd die wordt besteed aan onzewebsite, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar onshebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad vanwaaruit toegang wordt verkregen en het aandeel mobiele apparaten die toegangtot onze websites hebben. We registreren ook bewegingen, klikken en scrollenmet de computermuis om te begrijpen welke gebieden van onze website vanbijzonder belang zijn voor gebruikers. Als gevolg hiervan kunnen we de inhoudvan onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers enons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technischeredenen wordt verzonden, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet instaat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

U kan op ieder ogenblik uw cookiesinstellingenaanpassen (activeren of deactiveren).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG.

2.1.3. Cookies waarbij toestemming vereist is (type C)
Cookies die noch strikt noodzakelijk zijn (type A) noch functionele ofprestatiecookies zijn (type B), worden alleen met uw uitdrukkelijketoestemming, gebruikt, bv. marketingcookies.

We behoudenons ook het recht voor om informatie die we via cookies hebben verkregen, uit eenanonieme analyse van het gebruik van bezoekers van onze website, te benutten omspecifieke advertenties voor sommige van onze producten op onze eigen websitesweer te geven. Wij zijn van mening dat u als gebruiker hiervan profiteertomdat we reclame of inhoud weergeven waarvan wij denken dat die aansluit op uwinteresses op basis van uw surfgedrag, zodat u minder op aselecte wijze gekozenadvertenties ziet of minder vaak geconfronteerd wordt met bepaalde inhoud diemogelijk minder interessant voor u is.

Marketingcookieszijn afkomstig van externe reclamebedrijven (cookies van derden) en wordengebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruikerworden bezocht om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

Afmelding voor cookies die worden gebruikt voor internetreclame

De cookies van veel bedrijven die wordengebruikt voor internetreclame kunt u ook beheren via de hulpprogramma's voorconsumentenkeuze die zijn gemaakt in het kader van zelfreguleringsprogramma'sin veel landen, zoals het Amerikaanse https://www.aboutads.info/choices/ of het in de EU gevestigde http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van afzonderlijkecookies op basis van toestemming (type C) op elk moment met werking voor de toekomstintrekken door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.1.4. Beheer en verwijdering van alle cookies
U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies meestal niet op uwapparaat worden opgeslagen en/of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermeeeens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook op elk gewenst momentcookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U kunt via de helpfunctievan uw browser erachter komen hoe dit allemaal in detail werkt.

Houd er rekening mee dat het deactiveren van cookies in het algemeen kanleiden tot functionele beperkingen van onze website.

2.2. WebAnalytics
2.2.1. GoogleAnalytics
Deze websitemaakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.('Google'). Google Analytics gebruikt een specifiek type cookie, die op uwcomputer wordt opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze websitemogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruikvan deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Googlein de VS en daar opgeslagen.

We willen erop wijzen dat Google Analytics opdeze website is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om degeanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen (de zogenaamdeIP-maskering). Vanwege de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adresdoor Google ingekort op het grondgebied van de EU en de Verdragsstaten van deEuropese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt hetvolledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daaringekort. Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van dezewebsite te analyseren en om daarmee rapporten over websiteactiviteiten samen testellen en aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot website- eninternetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneerdat wettelijk vereist is of als genoemde derden deze gegevens namens Googleverwerken. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analyticswordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door metuw browsersoftware de juiste instelling te configureren. Bovendien kunt uvoorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruikvan de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt doorde browserplug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nlte downloaden en te installeren.

Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Informatie over de Servicevoorwaardenvan Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html,een algemeen overzicht van de beveiligings- en privacybeginselen van GoogleAnalytics; https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, en hetbeveiligingsbeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor eenapparaatonafhankelijke analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd viaeen gebruikers-ID. U kunt het meten van uw gebruikersgedrag over verschillendeapparaten heen (‘cross-device tracking’) uitschakelen in uw Google-accountonder 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens'.

Gebruikte cookies: type B. Voor meer informatie ziehet Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die doordeze website zijn geplaatst)

Maximale bewaarperiode voor gebruikte cookies: 26 maanden. Legal Basis: Art. 6 (1) f GDPR.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG.

2.3. Sociale Login
Om u te registreren en in te loggen bij uwklantaccount, hebt u ook de mogelijkheid om uzelf te authenticeren met uwbestaande profiel op een het volgende sociale netwerk, Facebook, en vervolgensu te registeren of in te loggen.

Hiertoe vindt u op de registratiepagina of inlogpagina de bijbehorende symbolenvan de desbetreffende aanbieders van de sociale netwerken die door onze websiteworden ondersteund. Voordat een verbinding met de aanbieder tot stand wordtgebracht, moet u uitdrukkelijk akkoord gaan met het proces en de verzending vangegevens die hieronder worden beschreven:

Door op hetbetreffende symbool te klikken, wordt een nieuw pop-upvenster (een zogenaamdeapp) geopend waarin u zich moet aanmelden met uw aanmeldingsgegevens voor hetsociale netwerk. Nadat u zich hebt aangemeld, vertelt het sociale netwerku welke gegevens aan ons worden verzonden voor verificatie als onderdeel vanhet registratie- of aanmeldingsproces. Als u akkoord bent gegaan met dezegegevensoverdracht, worden de door ons vereiste velden voor registratieingevuld met de verzonden gegevens. De informatie die we nodig hebben voorregistratie of login, betreft: (i) uw naam en (ii) uw e-mailadres.

Alleen na uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van deovergedragen en vereiste gegevens, worden uw gegevens door ons opgeslagen engebruikt voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Afgezien vandit verificatieproces is er geen enkele connectie tussen uw klantaccount datbij ons is aangemaakt en uw account op het desbetreffende sociale netwerk.

Om het verificatieproces voor de registratie en aanmelding uit tevoeren, wordt uw IP-adres verzonden naar de desbetreffende aanbieder van hetsociale netwerk. We hebben geen invloed op het doel en de reikwijdte van degegevensverzameling en op de verdere verwerking van de gegevens door devoornoemde aanbieder van het sociale netwerk. Voor een nadere toelichtinghierop wordt verwezen naar de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffendeaanbieder:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto,California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

FacebookConnect
Als een zogenaamde 'Facebook Connect-knop' op deze website wordtgeplaatst, kunt u met uw Facebook-gebruikersgegevens inloggen op onze website.Bovendien kan via Facebook Connect automatisch informatie over uw activiteitenop onze website in uw Facebook-profiel worden opgenomen. Wanneer u de knopactiveert, krijgt u zowel de mogelijkheid om uitdrukkelijk toestemming teverlenen voor de toegang tot uw Facebook-gebruikersgegevens als voor depublicatie van informatie en activiteiten in uw Facebook-profiel. Het gebruikvan verdere gegevens (bijvoorbeeld contact via uw e-mailadres) vindt alleenplaats met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee datFacebook via Facebook Connect informatie over de applicatie of websiteontvangt, inclusief wat u aan het doen bent. Om het verbindingsproces tepersonaliseren, kan Facebook in sommige gevallen een beperkte hoeveelheidinformatie ontvangen voordat de toepassing of website wordt geautoriseerd. Hetdoel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en hetgebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit punt en de instellingsoptiesvoor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in het privacybeleid vanFacebook:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto,California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.4. YouTube-Video’s
We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd. Deze zijnopgeslagen op http://www.YouTube.com en ze kunnen direct vanaf onzewebsite worden afgespeeld. Deze video’s zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreidegegevensbeveiligingmodus’ , dat wil zeggen dat er geen gegevens over u alsgebruiker naar YouTube worden verzonden als u niet op de video's klikt om ze afte spelen. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens waarnaar inde volgende alinea wordt verwezen, naar YouTube verzonden. We hebben geen invloedop deze gegevensoverdracht.By visiting the website, YouTube receives the information that you haveaccessed the corresponding subpage of our website. In addition, the dataspecified in Section 2 of this privacy policy will be transmitted. This isindependent of whether YouTube provides a user account through which you arelogged in or whether no user account exists. If you are logged in to Google,your information will be directly associated with your account. If you do notwish to be associated with your profile on YouTube, you must log out beforeactivating the button. YouTube stores your data as user profiles and uses themfor purposes of advertising, market research and/or demand-oriented design ofits website. Such evaluation takes place in particular (even for unlogged-inusers) to provide demand-oriented advertising and to inform other users of thesocial network about your activities on our website. You have the right toobject to the creation of these user profiles, whereby you must contact YouTubeto exercise this right.

Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over het doel en dereikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daarvindt u ook meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden omuw privacy te beschermen:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy; Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.5. Internetreclame
2.5.1. Conversie van Google Adwords
We maken gebruik van de diensten van Google Adwords om de aandacht tevestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (dezogenaamde Google Adwords) op externe websites. Door middel van de gegevens vande reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameactieszijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessantzijn en daarnaast willen we onze website interessanter voor u maken en dereclamekosten op een billijke wijze berekenen.

De reclamematerialen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’geleverd. Voor dit doel gebruiken we ‘ad server cookies’, waarmee bepaaldeparameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties ofclicks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website via eenGoogle-ad bezoekt, slaat Google Adwords een cookie op uw apparaat op. Dezecookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijkte identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantaladvertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (vanbelang voor postviewconversies) en opt-out-informatie (markering dat degebruiker niet langer wenst te worden benaderd) worden gewoonlijk alsanalysewaarden opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruikerbepaalde pagina’s van een klant van Adwords bezoekt en de op zijn apparaatopgeslagen cookie niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat degebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar zijn pagina is doorverwezen.Elke klant van Adwords krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnenderhalve niet via websites van klanten van Adwords worden getraceerd. Weverzamelen en verwerken geen persoonsgegevens bij de bovengenoemde reclameacties.We ontvangen slechts statistische evaluaties van Google. Op basis van dezeevaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclameacties succesvolzijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal;in het bijzonder kunnen we op basis van deze informatie gebruikers nietidentificeren.

Vanwege de gebruikte marketinginstrumenten creëert uw browser automatisch eendirecte verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang enhet verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit instrumentdoor Google worden gegenereerd en informeren u dan ook naar ons beste weten:Door de integratie van AdWords-conversie ontvangt Google de informatie dat u hetdesbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikteop een aankondiging van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kanGoogle uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Googlegeregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adresverkrijgt en opslaat.

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat uaan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browserdienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookiesvan derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen; b) doorhet deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browserzo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.nl/settings/ads,waarbij  deze instelling wordt verwijderdwanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interessegebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookiesverwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browserspermanent te deactiveren via de link http://www.google.nl/settings/ads/plugin, e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen (klik hier). Hierbij moet worden aangetekend dat u in datgeval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over het doel en dereikwijdte van  de gegevensverzameling en-verwerking door Google. U vindt daar tevens meer informatie over uw rechten ende instellingsopties om uw privacy te beschermen:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy; Google is aangesloten bij het EU-VS- Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Meer informatie vindt u verder op de website vanhet Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org.

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie,zie het Cookie-onderdeel.

Cookie levensduur: tot 1 maand (dit geldt enkel voor cookies die doordeze website zijn geplaatst)

Maximale bewaartermijn cookies: tot 1 maand

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

2.6. GoogleTag Manager
Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met deze dienstkunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeertalleen tags. Dat betekent dat er geen cookies worden gebruikt en er geenpersoonsgegevens worden verzameld. De Google Tool Manager activeert anderetags, die op hun beurt gegevens verzamelen als dat nodig is. De Google TagManager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering opdomein- of cookieniveau is geïmplementeerd, blijft deze geldig voor alletracking tags als ze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

3. Andere aangeboden diensten (on- en offline)

In aanvulling op het louter informatieve gebruik van onze website bieden weverschillende andere diensten aan, waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.

Indien we gecontracteerde dienstverleners voor individuele functies van onsaanbod gebruiken of als we deze voor advertentiedoeleinden willen gebruiken, zullenwe u hieronder gedetailleerd over de desbetreffende processen informeren.

Externe dienstverleners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd engecontracteerd; ze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatiggecontroleerd.

Als onze dienstverleners in een land buiten de Europese Economische Ruimte(EER) gevestigd zijn, zullen we u over de gevolgen van deze omstandigheid in debeschrijving van de dienst hieronder informeren.

3.1. Contact
Wanneer u contact met onsopneemt, bijvoorbeeld via e-mail of een contactformulier op onze website, wordende door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en, indien van toepassing, uwnaam en telefoonnummer) door ons opgeslagen, zodat we uw vragen kunnenbeantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan weer nadatde opslag niet langer nodig is (gewoonlijk na een jaar) of beperken hetverwerken ingeval wettelijke bewaarplichten of verjaringstermijnen in achtmoeten worden genomen.

We dragen de verzamelde gegevensover voor verwerking naar de relevante interne afdelingen en naar anderegelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of naar externe dienstverleners,opdrachtnemers (bijv. hosting, call center-dienstverleners) overeenkomstig debeoogde doelen (voor het leggen van contacten en klantenservice).

Wettelijkegrondslag: art. 6 lid 1 sub b AVG.       

3.2. Mailings per post
Als geselecteerdeklant en consument ontvangt u ook individuele productinformatie, aanbiedingenen productmonsters per post (brief). Dit is een speciale vorm van directmarketing, die ook ons legitieme belang is en die de loyaliteit van klantenen consumenten versterkt door de klant/consument exclusieve informatie teverstrekken.

We dragen deverzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor verwerking enaan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externedienstverleners, opdrachtnemers (bijv. klanten/dienstverleners op het gebiedvan consumentenbeheer, marketingbureaus, leveranciers van postdiensten) inovereenstemming met de vereiste doeleinden (mailings per post).

Uwgegevens worden verwijderd zodra u zich heeft afgemeld, tenzij dit in strijd ismet wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. U kunt uwabonnement opzeggen of bezwaar maken tegen verdere mailings per post, zoalsvermeld in de brief of in het onderdeel ‘bezwaar’ hieronder. Weverwijderen uw persoonlijke gegevens verder automatisch nadat u 24 maandeninactief bent geweest (bijvoorbeeld wanneer u de verzonden kortingsbonnen nietgebruikt).

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG.

4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Als u toestemming hebt gegeven (art.6 lid 1 sub a AVG) voor de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde uwtoestemming intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheidvan de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van hetafwegen van belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), kunt u bezwaar maken tegen deverwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, met namevoor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten, wat door onswordt beschreven in de volgende beschrijving van de functies. Bij het indienenvan voornoemd bezwaar, vragen we u om een uitleg van de redenen waarom wij uwpersoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we dat hebben gedaan. Indien uwbezwaar gegrond is, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerkingstoppen of aanpassen of u wijzen op beschermenswaardige dwingende redenen op grondwaarvan we de verwerking zullen voortzetten.

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons over uwbezwaar informeren via: SA Beiersdorf NV, 20 Square Marie Curie, 1070 Brussels, België.

Contactgegevens viae-mail: (website contact e-mail van het merk); of via het online contactformulier –terattentie van de ‘functionaris voor de gegevensbescherming’.